Ασφάλεια στις Υπεράκτιες Εγκαταστάσεις

Η ΕΔΕΥ έχει οριστεί μεταβατικά ως η Αρμόδια Αρχή για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα από τις 26 Ιουλίου 2016, υπό το Νόμο 4409/2016 [1] (ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2013/30/ΕΕ [2]). Σύμφωνα με το Νόμο, οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ περιλαμβάνουν:

Αξιολόγηση και αποδοχή Εκθέσεων Μεγάλων Κινδύνων. Αξιολόγηση κοινοποιήσεων σχεδιασμού και κοινοποιήσεων εργασιών γεώτρησης ή κοινοποιήσεων συνδυασμένων εργασιών.

Επίβλεψη της συμμόρφωσης των διαχειριστών και ιδιοκτητών με το Νόμο για την υπεράκτια ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων της διενέργειας επιθεωρήσεων, της διερεύνησης συμβάντων και των μέτρων επιβολής.

Παροχή συμβουλών σε άλλες αρχές ή φορείς.

Ανάπτυξη ετήσιων σχεδίων και παραγωγή αναφορών.

Συνεργασία με άλλες Αρμόδιες Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υποβολή εισηγήσεων για την έκδοση κανονισμών ασφάλειας και θέσπιση προτύπων και οδηγιών.

Αναφορά Περιστατικών

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ειδοποιούν την ΕΔΕΥ χωρίς καθυστέρηση, για οποιεσδήποτε ενδείξεις μεγάλων κινδύνων, σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4409/2016 και θα υποβάλλουν την αναφορά που μνημονεύεται στον Κανονισμό Εφαρμογής της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1112/2014 μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του συμβάντος.

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ειδοποιούν την ΕΔΕΥ για το συμβάν, χωρίς καθυστέρηση, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες και τεκμηριωμένες, περιλαμβάνοντας όλα τα διαθέσιμα δεδομένα κατά τη στιγμή της ειδοποίησης.
Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) υπ’ αριθ. 1112/2014 «για τον καθορισμό κοινού μορφότυπου ανταλλαγής πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τους φορείς εκμετάλλευσης και τους ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και κοινού μορφότυπου δημοσίευσης των πληροφοριών για δείκτες μεγάλων κινδύνων από τα κράτη μέλη »), οι κοινές μορφές είναι ειδικές για (α) αναφορές από διαχειριστές και ιδιοκτήτες υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου προς τις αρμόδιες αρχές των κρατών – μελών σύμφωνα με το Άρθρο 23 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ (β) δημοσίευση των πολυτροφιών από τα κράτη – μέλη σύμφωνα με το Άρθρο 24 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ. Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες των υπεράκτιων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου θα υποβάλλουν την αναφορά που αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο (α) εντός 10 εργάσιμων ημερών από την εμφάνιση του συμβάντος.

Ετήσιες Αναφορές

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Νόμου 4409/2016, η Αρμόδια Αρχή θα υποβάλλει μια ετήσια αναφορά στην Επιτροπή, που θα περιέχει τις πληροφορίες που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ, σημείο 3.

 Ετήσια Αναφορά 2016
 Ετήσια Αναφορά 2017
 Ετήσια Αναφορά 2018
 Ετήσια Αναφορά 2019
 Ετήσια Αναφορά 2020
Ετήσια Σχέδια

Η ΕΔΕΥ καταρτίζει Ετήσια Σχέδια για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, σύμφωνα με το ΄Αρθρο 21 του Νόμου 4409/2016.

 Ετήσιο Σχέδιο 2018
 Ετήσιο Σχέδιο 2019
 Ετήσιο Σχέδιο 2020
 Ετήσιο Σχέδιο 2021
 Ετήσιο Σχέδιο 2022
 Ετήσιο Σχέδιο 2023
Έγγραφα Οργάνωσης, Πολιτικής και Στρατηγικής

 Οργάνωση, Πολιτική και Στρατηγική ΕΔΕΥ
Εμπιστευτική αναφορά θεμάτων ασφαλείας
(σύμφωνα με το άρθ. 22 του Ν.4409/2016)

Οι εργαζόμενοι στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και κάθε τρίτος, μπορούν να επικοινωνούν με την ΕΔΕΥ οποιοδήποτε στιγμή για την αναφορά ανησυχιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος ή πιθανές παρατυπίες που εντοπίσθηκαν, με πλήρως εμπιστευτικό τρόπο, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό (confidential.reporting@greekhydrocarbons.gr). Η ΕΔΕΥ θα προστατεύει πλήρως την ταυτότητα του αναφέροντος, εγγυώμενη τη διατήρηση της ανωνυμίας του και τηρώντας επιπλέον τους κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η αναφορά που θα κατατίθεται ή τα στοιχεία που θα τίθενται στη διάθεση της ΕΔΕΥ θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον το όνομα της υπεράκτιας εγκατάστασης, καθώς και μια λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος που οδήγησε σε ανησυχία, συμπεριλαμβανόμενης της ημερομηνίας της πιθανής εκδήλωσης συμβάντος. Η λεπτομερής περιγραφή που θα υποβληθεί (ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αρχείων όπως φωτογραφίες, βίντεο κ.λπ.) θα διευκολύνει την ΕΔΕΥ στην αξιολόγηση του θέματος.

Κατά τη εξέταση της αναφοράς από την ΕΔΕΥ, το θέμα θα αντιμετωπίζεται με τρόπο ανάλογο προς τη βαρύτητα του. Η ΕΔΕΥ θα εξακριβώσει τα γεγονότα και θα κρίνει αρχικά αν το θέμα εμπίπτει στη δικαιοδοσία της. Στη συνέχεια θα αξιολογήσει κατά πόσο υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση της Ελληνικής νομοθεσίας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, θα βεβαιωθεί ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τον διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη Μ.Π.Εγκ. για την αποκατάσταση του προβλήματος και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα για επιβολή κυρώσεων. Όταν η εμπιστευτική αναφορά δεν αφορά άμεση ανησυχία για την ασφάλεια, το θέμα μπορεί να συμπεριληφθεί για περαιτέρω διερεύνηση σε επικείμενη επιθεώρηση των εν λόγω εγκαταστάσεων από την ΕΔΕΥ. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΔΕΥ θα ενημερώνει αμελλητί το πρόσωπο που έκανε την αναφορά σχετικά με τις ενέργειές της και, σε περίπτωση διερεύνησης του συμβάντος, τα πορίσματα της διερεύνησης θα κοινοποιούνται σε αυτό όταν ολοκληρωθεί.

Οι διαχειριστές και οι ιδιοκτήτες Μ.Π.Εγκ. υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τις λεπτομέρειες αυτού του μηχανισμού για την εμπιστευτική αναφορά ανησυχιών στους εργαζόμενους και εργολάβους που εργάζονται στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις τους, και να διασφαλίζουν ότι σχετική μνεία περιλαμβάνεται στις επαγγελματικές ενημερώσεις και τη σχετική εκπαίδευση προσωπικού. Πληροφορίες σχετικά με το μηχανισμό εμπιστευτικής αναφοράς πρέπει να βρίσκονται αναρτημένες σε εμφανή σημεία των υπεράκτιων εγκαταστάσεων (πίνακας ανακοινώσεων, αίθουσα υπολογιστών, κ.λπ.).

[ 1 ] Νόμος 4409/2016 (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας: Α’ 136.28.7.2016) «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»

[ 2 ] Oδηγία 2013/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 επί της ασφάλειας των υπεράκτιων επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου και τροποποιητική Οδηγία 2004/35/ΕΕ