Νομικό πλαίσιο

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στην Αθήνα. Το νομικό πλαίσιο της ΕΔΕΥ Α.Ε. βασίζεται στο Νόμο 4001/2011 και στο Προεδρικό Διάταγμα 14/2012.

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. έχει ως μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο (100%) και διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ανά την Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΔΕΥ έχει τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και λειτουργεί με βάση τα εταιρικά πρότυπα του ιδιωτικού τομέα.

Βάση της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα είναι ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων, όπως εκάστοτε ισχύει (Νόμος 2289 ΦΕΚ Α' 27/1995). Ο Νόμος περί Υδρογονανθράκων αναμόρφωσε το αδειoδοτικό καθεστώς για την έρευνα και εκμετάλλευση ενσωματώνοντας τη σχετική κοινοτική οδηγία 94/22/ΕC.


Φορολογικό πλαίσιο

Η Ελληνική Δημοκρατία στοχεύει στην ανάδειξη της χώρας σε ελκυστικό προορισμό επενδύσεων για τη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία. Η ΕΔΕΥ Α.Ε. πρωτοστατεί στην επίτευξη του στόχου και απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό με εργασιακή εμπειρία στη διεθνή πετρελαϊκή βιομηχανία, ικανό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις ενός άκρως διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Δημοκρατία έχει θεσπίσει ελκυστικό φορολογικό καθεστώς για τον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, το οποίο βασίζεται στην πλέον κοινή διεθνή πρακτική «φόρων και δικαιωμάτων» (“tax and royalty”). Ο φόρος για τις πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο ανέρχεται σε 20%, με επιπρόσθετο περιφερειακό φόρο 5% που αποδίδεται στην οικεία Περιφέρεια.


HSEQ

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. ακολουθεί απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η προστασία της υγείας και σωματικής ακεραιότητας όλων των εργαζόμενων στον τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, αποτελούν τις βασικές αξιακές αρχές της ΕΔΕΥ Α.Ε.

Η ΕΔΕΥ Α.Ε. έχει οριστεί μεταβατικά ως η Ρυθμιστική Αρχή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/30/EC για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4409/2016. Αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων υπάρχουν στον σχετικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας.